Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 348 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [6 z 5199]

KSR nr 10 dostosowany do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" dostosowuje go do nowej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). Ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

Zobacz porady dotyczące standardów rachunkowości>>>

W celu poprawy otoczenia prawnego partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce od 14 grudnia 2016 r. obowiązuje nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz.1920). Poprzednia ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113.) została uchylona. W związku z tym, że KSR Nr 10 bezpośrednio odnosił się do nieobowiązującej ustawy Komitet Standardów Rachunkowości podjął decyzję o aktualizacji  tego standardu.

W zaktualizowanym Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 10  „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" dokonano zmian o charakterze merytorycznym oraz formalno – technicznym.

Zmiany merytoryczne dotyczą następujących zagadnień:

  •     w słowniczku definicyjnym zaktualizowanego standardu zamieszczono odesłanie do właściwych artykułów nowej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), w tym: art. 2, art. 3 oraz art. 4 (pkt 1.1 i 2.1 standardu),
  •     doprecyzowano zakres wkładu własnego oraz zasady jego ewidencji księgowej (pkt 4.2, 4.3, 4.10 oraz 4.17 standardu),
  •     pozostawiono dotychczasowe brzmienie pojęcia „szacunkowej wartości wkładu własnego", bowiem szacunkowa wartość przedsięwzięcia określona na potrzeby standardu może się różnić  od szacunkowej wartości umowy koncesji określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (pkt 2.1 standardu),
  •     odniesiono się do kwestii ryzyka w umowach o partnerstwie publiczno – prywatnym i umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (pkt 3.1, 3.3 standardu),
  •     doprecyzowano zasady ustalania przez stronę prywatną innych przychodów z umowy  (pkt 5.12 standardu).

Zmiany o charakterze technicznym odnoszą się głównie do drobnych korekt językowych oraz graficznych prezentacji zawartych w załącznikach w zaktualizowanym standardzie.

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017r.

W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja".

KSR nr 10 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. poz. 142.

Redakcja INFORLEX.PL (na podstawie komunikatu MF)

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00